blokken-klein

 • banner1
 • banner2

Schoolgids 2015 - 2016

 1. De Fontein: een bruisende school
  Openbare school, brede school, kunstzinnig, midden in de samenleving, open sfeer en bruisende school.
 2. Pedagogische visie
  Ontmoetingsschool, respect, kennis, sociale vaardigheden, zelfstandigheid, veilige sfeer, relatie leerkracht-leerling, kunst en creativiteit.
 3. De organisatie van onze school
  Taakverdeling, groepsindeling, plusklas, andere leerkracht en passende vervanging.
 4. Samenwerkingspartners
  Andere scholen, experts, opleidingsinstituten, sportraad, instellingen, brede school, logopediste en schoolarts.
 5. Activiteiten op De Fontein
  Verjaardag, Sint, Kerstfeest, Pasen, andere speciale dagen, schoolreisje, sponsorloop en/of voorjaarsmarkt, excursies, sporttoernooien, avondvierdaagse, jeugdnatuurwacht, Kunstkriebels en afscheid.
 6. Voorzieningen op en voor De Fontein
  Huisvesting, computers, homepage, Smartboards, orthotheek, bibliotheek, zwembad De Lansingh, Voorschoolse en Tussenschoolse Opvang.
 7. Medezeggenschap en Ouderbetrokkenheid
  Medezeggenschapsraad, oudervereniging, klassenouders, ouderavond, ouderbijdrage en informatievoorziening.
 8. De schoolloopbaan
  Groep 1/2: woordenschat, spel, planbord, taalontwikkeling, rekenen, creativiteit, muziek, bewegen, sociale vaardigheden en observatielijsten.
  Groep 3: lezen. Groep 4: rekenonderwijs, huiswerk en muzikale vorming.
  Groep 5: informatieverwerking, basistof-extra stof.
  Groep 6 en 7: godsdienstonderwijs.
  Groep 7: verkeersexamen. Groep 8: overgang naar het voortgezet onderwijs.
  Verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden.
 9. Passend onderwijs
  Onderwijsbehoefte uitgangspunt, samenwerkingsverband, als leren niet vanzelf gaat en als leren gemakkelijk gaat.
 10. Onderwijskwaliteit
  Cyclus leerproces, basisarrangement, enquêtes, bovenschools schoolplan, analyses van vorderingen van leerlingen, leerlingvolgsysteem en uitstroom.
 11. Rechten en plichten
  Leerplichtwet, verlof, ziekte, verzuim, inschrijven, van school veranderen, schorsing, verwijdering, klachtenregeling, vertrouwelijke behandeling, aansprakelijkheid en ongevallenverzekering.
 12. Overige informatie
  Rondleiding, wennen, schooltijden, bel, deuren gesloten, eten en drinken, hoofdtelefoon, boekenprettas, kaartenbeleid, knutselmaterialen, hoofdluis, gymnastiekles, zwemmen, vakantieregeling, roostervrije dagen, ouderbijdrage, Voorschoolse en Tussenschoolse Opvang, logopediste, schoolarts, CJG, schoolmaatschappelijk werker, gespreksavonden en rapport.
 13. Namen, adressen en telefoonnummers
 14. Bijlagen
  Protocol tegen pesten, afspraken en gewoonten kleutergroepen, brede school

 

1. DE FONTEIN: EEN BRUISENDE SCHOOL

Kinderen brengen ongeveer 8000 uur door op de basisschool, dat is een lange en belangrijke periode. Als ouder of verzorger kiest u dan ook met zorg een school voor uw kind. Een  school moet een veilige plek zijn, waar het kind centraal staat en zich thuis kan voelen.

De Fontein is een openbare school. Dat is een bewuste keuze en een erg belangrijk uitgangspunt voor ons onderwijs. Iedereen is welkom op onze school. Er wordt geluisterd naar de verschillende meningen van alle betrokkenen voordat wordt besloten. Pro’s en contra’s worden tegen elkaar afgewogen. Schoolleiding, team en bestuur dragen gezamenlijk het beleid. De school staat open voor ouders en vertelt de omgeving wat zij doet.

De Fontein was de eerste Brede School in Krimpen aan den IJssel. Sinds 2000 kunnen de kinderen voor het onderwijs, voor de voorschoolse, tussenschoolse (overblijf) en naschoolse opvang, voor de peuterspeelzaal en voor activiteiten na schooltijd terecht in hetzelfde gebouw.

De Fontein is een kunstzinnige basisschool. Wij vinden het van belang dat kinderen met kunst in aanraking komen en zo zich ook creatief kunnen ontwikkelen.

Onze school staat midden in de samenleving, onder meer door nauw samen te werken met de gemeentelijke muziekschool, de Bibliotheek aan den IJssel, het streekmuseum, kinderboerderij Klein Boveneind, de peuterspeelzaal, naschoolse opvang van Via Futura en andere instellingen.

Op de Fontein heerst een open sfeer, zowel naar de leerlingen als naar de ouders. De lijnen zijn kort en veel ouders zijn actief betrokken bij activiteiten op onze school. De school ligt midden in de wijk Boveneind en heeft ongeveer 250  leerlingen en een team van 19 medewerkers.

Kortom: een bruisende school.

afbeelding1

 

2. PEDAGOGISCHE VISIE

De openbare school is een ontmoetingsschool bij uitstek. Door elkaar op school te ontmoeten en daar samen te werken en samen te leven wordt een fundament gelegd voor de  toekomstige  sociale cohesie tussen burgers in onze samenleving. Het onderwijsaanbod is erop gericht dat leerlingen kennismaken met en kennis hebben van verschillende achtergronden, culturen en religies, vooral die welke behoren tot de scholengemeenschap en/of de directe woonomgeving. De openbare school bereidt leerlingen in die zin dus voor om op latere leeftijd als volwaardig burger te kunnen functioneren. Op de Fontein heerst een sfeer van openheid en respect voor elkaar en krijgt een kind alle kans om zich binnen een heldere structuur en een veilig klimaat te ontwikkelen en zich voor te bereiden op zijn/haar toekomst, niet alleen door middel van kennis, maar ook door middel van sociale vaardigheden. Tevens vinden wij zelfstandigheid een belangrijke vaardigheid. Zelfstandigheid op sociaal, emotioneel gebied en een zelfstandige werkhouding bij kinderen worden daarom gestimuleerd. Wij streven naar een zo goed mogelijke en veilige sfeer, waarin onder andere pesten geen plaats heeft. Die regels en afspraken zijn terug te vinden in het pestprotocol in de bijlage. De relatie leerkracht - leerling dient goed te zijn. De wijze waarop de leerkracht leiding geeft, zijn/haar taalgebruik en zijn/haar wijze van communiceren, speelt een belangrijke rol. Ook de manier waarop leerkrachten en leerlingen met elkaar omgaan is van invloed op de sfeer in de groep en zeker op de sfeer in de school. Tot slot streven wij er naar dat alle leerlingen gedurende hun basisschoolperiode in aanraking komen met alle kunstdisciplines en dat daar waar mogelijk kunstzinnige elementen in het onderwijsaanbod verweven worden en verankeren. Het draagt eraan bij dat kinderen hun creativiteit aanboren en hun talenten en vaardigheden ontwikkelen. Ons doel is dat álle kinderen een basis meekrijgen voor een rijk, inspirerend en betekenisvol leven.

schoolgids3 schoolgids4
 

3. DE ORGANISATIE VAN ONZE SCHOOL

Op onze school zijn vijf medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener.

De groepsindeling in 2015/2016 is als volgt:

Groep 1/2a mw.. Tamara Hallink
mw. Henny de Vreede
Groep 1/2b  mw. Yvonne Goedegebuur
mw. Henny de Vreede
Groep 3 mw. Grada Nuyen
mw. Annette van der Slik
Groep 4 mw. Roosmarijn Ros
mw. Emmy Schutte
Groep 5 mw. Clarissa Rooyakkers
mw. Jessica van Wichen
Groep 6 mw. Miranda Millink
mw. Mirjam van den Berg
Groep 7a mw. Nadia Lodam
mw. Mirjam van den Berg
Groep 7b mw. Saskia Schroeder
mw. Hannah Bolsius
Groep 8 mw. Loes Visser
mw. Anita Schenk

De taakverdeling op onze school is als volgt:

Directeur mw. Juliëtte van der Lugt
Adjunct-directeur en schoolcontactpersoon dhr. Han Klein Horsman
Bovenbouwcoördinator mw. Loes Visser
Onderbouwcoördinator mw.Grada Nuyen
Intern begeleider mw. Annette van der Slik
mw. Roosmarijn Ros
Administratief medewerker mw. Boukje van Wijk
ICT-coördinator mw. Miranda van Milink
Onderwijsassistent gymnastiek groep 7 en 8   dhr. Bas van Dam
Schoolassistent (vrijwilliger) mw. Karima Yakubi

Dit schooljaar is de plusklas Krimpen voor obs de Fontein en obs de Paperclip op de locatie Paperclip. Onze plusklasleerkracht is mw. Anita Schenk. De plusklas is er op dondermorgen voor de cognitief getalenteerde leerlingen van de groepen 6,7 en 8 en op donderdagmiddag voor de leerlingen van de groepen 4 en 5.

Voor sommige vakken zoals gymnastiek en godsdienst krijgen de leerlingen les van een vakleerkracht.

Een studiedag waaraan het gehele team deel neemt, wordt ruim van tevoren aangekondigd. Dit jaar staat de scholing in het teken van verdieping van de directe instructie en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. De kinderen zullen dan op dinsdag 22 september 2015 (middag), op donderdag 26 november 2015 (middag), op vrijdag 18 december 2015 op vrijdag 19 februari 2016, op woensdag 9 maart 2016, op donderdag 24 maart 2016, op dinsdag 17 mei 2016, op woensdag 29 juni en op vrijdag 8 juli vrij van school zijn. Tevens is er een studiedag voor alle medewerkers van OPOCK op maandag 2 november 2015 (hele dag).
Bij afwezigheid van de vaste leerkracht wordt gezocht naar passende vervanging.

4. SAMENWERKINGSPARTNERS

De Fontein heeft regelmatig overleg op verschillende niveaus met andere scholen en andere instanties. Voorbeelden hiervan zijn directieoverleg, het overleg tussen basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs (Bovo), werkgroepen computeronderwijs, ARBO- en taakbeleid en oveleg tussen interne begeleiders (al dan niet met het speciaal onderwijs). Tevens wordt er op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie samengewerkt met andere basisscholen en peuterspeelzalen. Gezamenlijk wordt in dat verband gewerkt met het leesstimuleringsprogramma Boekenpret. Daarnaast maakt De Fontein onderdeel uit van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel.

Om Passend Onderwijs (zie ook hoofdstuk 9) te kunnen bieden is er bovendien samenwerking met diverse experts, zoals sbs. De Bouwsteen

Onze school werkt nauw samen met de opleidingsinstituten voor onderwijsassistenten en Pabo-studenten. Voor zowel onderwijsassistenten als leerkrachten in opleiding biedt onze school stageplaatsen aan.

De school heeft via Synerkri contacten met sportverenigingen en andere instanties op het gebied van sport.

Tevens zijn er goede vormen van samenwerking met instellingen zoals de bibliotheek, muziekschool, streekmuseum, buitenschoolse opvang, kinderboerderij en de politie.

Door middel van Brede School aanbod van Synerkri (zie ook de bijlage) worden ook de kinderen uit de buurt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan diverse activiteiten. Vorig jaar hebben veel kinderen deelgenomen aan de naschoolse activiteiten van Synerkri.

Tot slot is er ook een samenwerkingsrelatie met de logopediste en de schoolarts en/of de schoolverpleegster (zie ook hoofdstuk 12).

schoolgids5

5. ACTIVITEITEN OP DE FONTEIN

Regelmatig vieren we met de kinderen feest. Vanaf de vijfde verjaardag krijgt de jarige feestelijk aandacht, de kinderen trakteren in de klas en mogen de klassen rond. Ook de verjaardag van de groepsleerkracht wordt in elke klas gevierd, in de onderbouw met de “juffendag”.

De gehele school doet mee aan de Sinterklaasviering, met als jaarlijkse hoogtepunt het bezoek van Sint en Piet. De groepen 1 t/m 4 krijgen een cadeautje. Vanaf groep 5 vieren de kinderen het feest met surprises, die ze voor elkaar maken (nadat er lootjes zijn getrokken).

Tijdens de kerstperiode staat in alle klassen een kunstkerstboom (i.v.m. allergieën) en kleden ouders, team en leerlingen de hele school sfeervol aan. Het Kerstfeest vieren wij met vertellingen en zingen. ‘s Avonds kijken de kinderen naar een kort kerstspel van groep 6 met aansluitend een kerstmaaltijd mede mogelijk gemaakt door ouders.

Jaarlijks vieren wij Pasen met een paaslunch, mede mogelijk gemaakt door alle lekkere bijdragen van de ouders. U kunt vooraf op een strookje aangeven of u mee wilt doen.

Ook besteden we aandacht aan andere speciale dagen, zoals Moeder- en Vaderdag, Bevrijdingsdag, Koningsspelen, Prinsjesdag, Dierendag en de Kinderboekenweek.

Samen met de oudervereniging organiseren we ieder jaar voor groep 1 t/m 7 een schoolreisje. Het karakter is vooral ontspannend, we bezochten onder meer Drievliet, Duinrell en De Efteling. De groepen 1 en 2 gaan meestal iets dichter bij huis op schoolreis, zoals naar de speeltuin bij Woudensteyn. Groep 8 heeft jaarlijks een driedaagse schoolreis naar Texel.

Tevens wordt er soms een sponsorloop en jaarlijks het herfstdiner voor ouders van groep 8 en het lentediner voor ouders van groep 6 georganiseerd.

Op gezette tijden zijn er voor alle groepen excursies naar bijvoorbeeld natuurreservaten, musea, bedrijven, kinderboerderij en de bibliotheek.

Voor de groepen 3 t/m 8 zijn er het gehele jaar door sporttoernooien, waaraan de school deelneemt, zoals handbal, voetbal, tafeltennis, lijnbal e.d. Een sportevenement wordt verzorgd door Synerkri.

De Fontein neemt in schoolverband deel aan de avondvierdaagse. In 2014 liepen er ± 200 leerlingen mee. Jaarlijks wordt er voor alle leerlingen een sport/speldag georganiseerd.

De leerlingen van groep 6 en 7 kunnen vrijwillig deelnemen aan de Jeugdnatuurwacht, een initiatief van het plaatselijke natuurwacht- comité.

Ieder jaar organiseren we de manifestatie 'Kunstkriebels': met een grote tentoonstelling en voorstellingen waarin de leerlingen laten zien dat zij thuis zijn in vele disciplines van kunst. Ook heeft 'De Fontein' een samenwerking met de gemeentelijke muziekschool “muziek op school” voor de groepen 4,5, en 6. Elke twee maanden exposeert een groep met een tentoonstelling in de school.

Op creatieve wijze nemen de kinderen van groep 8 afscheid van hun periode op de basisschool.
 

6. VOORZIENINGEN OP EN VOOR DE FONTEIN

De groepen 1 t/m 8 hebben les op 'De Fontein'. De groep 1 is gehuisvest in het bijgebouw, met een eigen in-en uitgang grenzend aan het speelplein voor de kleuters. Verder heeft De Fontein een lokaal voor de peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang, een speellokaal en een aula, geschikt voor het ontvangen van ongeveer 200 personen. Voor gym wordt gebruik gemaakt van de gymzalen aan de Una Corda en aan de Populierenlaan.

In alle groepen wordt er gebruik gemaakt van computers. De pc’s, met software gericht op de groep, hebben een vaste plaats in een groep. In de onder- en middenbouw worden de computers vooral gebruikt bij de methodes. Wij beschikken over notebooks voor de leerlingen, met software voor meerdere groepen, die flexibel kunnen worden ingezet.

De school maakt gebruik van internet (zie website De Fontein: www.obsdefontein.nl). Op de website staat informatie en foto’s van diverse activiteiten van de kinderen. Indien u niet wenst dat uw kind op deze foto’s voorkomt, kunt u dit schriftelijk aangeven.

Vanaf groep 2 maken we gebruik van een Smartboard, een digitaal schoolbord, ter ondersteuning bij het onderwijs. De kleuters van de groep 1 maken gebruik van een Eduscreen.

De orthotheek bevindt zich in de personeelskamer. In de  orthotheek staat een georganiseerde hoeveelheid leerboeken, informatie en diverse hulpmiddelen om leerlingen met leerproblemen zo adequaat mogelijk te kunnen helpen.

De bibliotheek is in de docentenkamer te vinden. Wekelijks op dinsdag kiezen de leerlingen van de onderbouw een boek om mee naar huis te nemen.

Groep 4 gaat een keer in de twee weken naar zwembad De Lansingh om daar zwemles te krijgen van vakdocenten.

De school biedt Voorschoolse Opvang en Tussenschoolse Opvang aan. Voor beide soorten opvang wordt gebruik gemaakt van de inzet van een enthousiast team van vrijwilligers. Zij creëren een prettige sfeer en een veilige omgeving voor de kinderen, waarin zij de kinderen positief en met respect en geduld benaderen.

Voor meer informatie over de gymnastiekles, het zwemmen en Voorschoolse en Tussenschoolse opvang: zie hoofdstuk 12.

 

7. MEDEZEGGENSCHAP EN OUDERBETROKKENHEID

Op De Fontein vinden we de rol van ouders in de school van grote waarde. School en ouders dienen elkaar in ruime mate te voorzien van informatie. Zo voelen leerlingen zich van beide kanten gesteund en gewaardeerd. Een aantal activiteiten zou zonder hulp van ouders niet kunnen doorgaan en zijn belangrijk voor de sfeer op school. Wij zijn trots op onze medezeggenschapsraad, oudervereniging en vele hulpouders.

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 leden: drie personeelsleden en drie gekozen ouders. De directeur is adviserend lid. De leden van de MR worden voor een periode van vier jaar gekozen en komen minstens zes keer per schooljaar in vergadering bijeen. Bij diverse ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Verder telt het openbaar onderwijs een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin twee vertegenwoordigers van de openbare scholen zitting hebben. Eén personeelslid en één ouder uit de MR van elke individuele school vertegenwoordigen hun school bij de GMRvergaderingen. Voor de contactgegevens van de MR zie hoofdstuk 13.

De oudervereniging (OV) wordt gevormd door een groep gekozen ouders, die als vertegenwoordiging van de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school verricht. Bij veel activiteiten op De Fontein is de oudervereniging een onmisbare schakel. Deze activiteiten worden met veel plezier georganiseerd en zowel door de leerlingen als het team zeer gewaardeerd.
De statuten en het reglement van de oudervereniging zijn notarieel vastgelegd. Voor de contactgegevens van de OV zie hoofdstuk 12.

Voor groep 1 t/m 4 geldt dat elke groep tenminste één klassenouder heeft. Dit is een ouder die gevraagd kan worden bij bepaalde activiteiten een handje te helpen, of andere ouders in te schakelen om in de groep van hun kind iets te doen. Aan het begin van het schooljaar bij de informatieavond kunt u intekenen op de ‘functie’ van klassenouder, tegelijkertijd met de andere activiteiten waarvoor ouders gevraagd worden.

De oudervereniging organiseert eenmaal per jaar, aan het begin van het schooljaar, een algehele ouderavond. Tijdens deze avond brengt de oudervereniging een jaarverslag uit en komen algemene  schoolzaken aan de orde o.a. de financiële verantwoording, evenals de begroting van het komende jaar. Een deel van deze bijeenkomst wordt gebruikt als informatieavond door de schooldirectie.

De school mag de ouders een financiële bijdrage vragen. De ouderbijdrage is bestemd voor extra voorzieningen en activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Uit de ouderbijdrage worden de schoolreizen, jaarfeesten en excursies betaald.

Elke ouder is automatisch lid van de oudervereniging. Zijn/haar kind kan daardoor deelnemen aan de activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd. De daaraan gekoppelde ouderbijdrage is vrijwillig met dien verstande dat betaling een voorwaarde is voor deelname aan de activiteiten.
De ouderbijdrage bedraagt op dit moment €42,50 per leerling per schooljaar. De hoogte van de bijdragen worden tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging vastgesteld. Van de penningmeester ontvangt u een verzoek tot betaling.

Voor leerlingen van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd. Dit in verband met de meerdaagse schoolreis met uitgebreide activiteiten. De kosten hiervoor worden tijdig aan de ouders bekend gemaakt. De ouders krijgen in de loop van het jaar een verzoek tot betaling, die in twee termijnen kan worden voldaan.

Wanneer u betalingsproblemen hebt, kan er via de  directeur met de oudervereniging naar een oplossing (bv.een betalingsregeling) worden gezocht.

Het ouderfonds wordt beheerd door de penningmeester van de oudervereniging en tijdens de jaarvergadering wordt - na controle van de kascommissie - verantwoording afgelegd. Voor vaststelling of wijziging van de hoogte van de ouderbijdrage is instemming van de MR noodzakelijk.

Om de informatievoorziening over het onderwijs en de school te waarborgen zijn er op onze school diverse mogelijkheden om contact te hebben met de leerkrachten of de directie. Informatie wordt uitgewisseld via: informatieavonden, rapporten, tussentijdse contacten, de schoolkalender, de schoolgids, de medezeggenschapsraad en de oudervereniging, het maandelijkse ouderbulletin en de website van de school.

schoolgids7

8. DE SCHOOLLOOPBAAN

In groep 1 en 2 wordt elke dag begonnen met een kringgesprek. De kinderen leren met zo’n gesprek naar elkaar te luisteren, goede zinnen te vormen en hun gedachten onder woorden te brengen. Op deze manier wordt hun woordenschat uitgebreid. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Zij kunnen meer eigen keuzes maken en ervaringen opdoen in uitdagende
hoeken: de zand-waterhoek, de timmerhoek, de huishoek en de veranderhoek waar met thema's wordt gewerkt, zoals Sinterklaas, winkeltje of restaurant.

Het planbord neemt in de kleutergroepen een belangrijke plaats in. Hiermee organiseert de leerkracht het werk en de kinderen leren door de geboden structuur zelfstandig een keus te maken en goede afspraken te maken. Door nauwkeurig waar te nemen, ondersteunen en begeleiden de leerkrachten het kind in zijn spel en ontwikkelingsproces.

Naast het kringgesprek worden er veel gevarieerde situaties gecreëerd waarin de taalontwikkeling centraal staat onder andere met thema’s uit de methode Schatkist en Taalverhaal. De spreektaal staat centraal, maar er wordt ook aandacht besteed aan taalkennis en ontwikkeling van het leesbegrip (voorbereiding op het lezen). Elke kleutergroep heeft naast de veranderhoeken een vaste hoek met twee computers en diverse materialen om een begin te maken met lezen en schrijven. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen neemt een belangrijke plaats in.

De voorbereiding op het rekenen vindt ook plaats in de kring; vaak wordt er met een klein groepje kinderen verder gewerkt aan een werktafel. De onderwerpen die aan bod komen, staan voor een jaar vast en sluiten aan bij de thema's. De kleuters werken met “Rekenrijk”.

Op school zijn veel materialen op allerlei gebied die ontwikkeling stimuleren: de zintuiglijke ontwikkeling, te verdelen in visuele-, auditieve-, motorische- ,taal- en rekenvaardigheden en denkontwikkeling.

De creativiteit van de kleuter wordt gestimuleerd en ontwikkeld door met verschillend materiaal (b.v. klei, hout, karton enz.)te werken en de behendigheid door te knippen – plakken – verven – vouwen – kleien – knutselen – borduren etc.

In de onderbouw wordt veel gezongen en aan muziek gedaan. De liedjes worden vaak afgestemd op het seizoen of op gebeurtenissen die op handen zijn. Ook zingen de kleuters geïmproviseerde liedjes, en begeleiden ze die zelf met  muziekinstrumenten.

Bewegen doen we binnen en buiten. Op het kleuterplein is een zandbak, er zijn karren, loopklossen, touwen, autobanden, fietsen, scheppen, en een klimrek en een glijbaan. Bij slecht weer wordt binnen gymnastiek gegeven in het kleutergymlokaal, met toestellen , klimrek, grote ballen, hoepels etc.
Er worden ook kringspelletjes gedaan. Op deze manier wordt er aandacht besteed aan de grove motoriek. De fijne motoriek wordt bevorderd door allerlei behendigheidsspelletjes en creativiteitsontwikkeling, en met de schrijfmethode 'Schrijfdans'. Groep 2 maakt ook gebruik van de schrijfmethode 'Pennenstreken' om schrijfpatronen te oefenen.

Het lesprogramma verloopt volgens het lesrooster, zodat alle onderdelen aan bod komen. Er blijft ook genoeg ruimte over om in te spelen op dingen waarmee de klas bezig is of waar de kinderen mee aankomen. Ook zal u het 'puntje van de week' tegenkomen, waarbij de kinderen iedere week aan de hand van alledaagse gevoelens en gedrag sociale vaardigheden opdoen.

Al deze ontwikkelingen worden bijgehouden op observatielijsten. Hiermee brengt de leerkracht de vorderingen van uw kind precies in kaart, zodat het kind gericht benaderd kan worden.
In de groepen 1 en 2 werken we ook thematisch, dat wil zeggen dat gedurende drie of vier 1 2 weken één onderwerp centraal staat. De afspraken en gewoonten voor de kleutergroepen vindt u in de bijlage.

schoolgids8

In groep 3 neemt het leren lezen een belangrijke plaats in. Wij maken gebruik van taal/leesmethode “Veilig Leren Lezen” (nieuwste versie). De stof die wordt aangeboden is zo op elkaar afgestemd, dat zowel de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling systematisch wordt gestimuleerd.
Bij mondelinge taalontwikkeling ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, de bevordering van boekoriëntatie en verhaalbegrip en de vergroting van de woordenschat. Bij schriftelijke taalontwikkeling staat het leren lezen en spellen van eenvoudige woordstructuren centraal.

De kinderen die al kunnen lezen worden in de ‘zongroep’ geplaatst, de rest van de kinderen zitten in de ‘maangroep’. Kinderen die een begeleide instructie nodig hebben volgen de steraanpak. Elke groep heeft zijn specifieke aanpak en materialen.

Vanaf groep 4 wordt de taalmethode “Taal op Maat” structureel gebruikt. Veel aandacht wordt in deze groep aan het rekenonderwijs besteed.

Vanaf groep 4 is het regel dat de kinderen iets thuis moeten afmaken of leren. Zo leren de kinderen langzaam wennen aan het huiswerk op het voortgezet onderwijs. Ook kan huiswerk oefenstof zijn, waar op school de tijd voor ontbreekt.
Daarnaast gebeurt het wel eens dat een kind om een of andere reden thuis schoolwerk moet afmaken. Dat kan ook in de lagere groepen voorkomen. U moet dat niet als huiswerk in de strikte zin van het woord zien, maar louter als individueel werk dat thuis moet worden afgemaakt.

Op het gebied van tekenen en handvaardigheid hebben we diverse methodes met diverse technieken en materialen. Muzikale vorming draagt bij aan de emotionele, creatieve, zintuiglijke ontwikkeling van het kind. Het is erop gericht, dat kinderen plezier houden in zingen, luisteren naar en bewegen op muziek. De leerlingen van de groepen 4,5 en 6 krijgen les van een muziekschooldocent.

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen, als onderdeel van informatieverwerking, les in tekstverwerken (Word), presentaties maken (Powerpoint) en verantwoord gebruik van Internet en e-mail. Internet wordt onder begeleiding gebruikt om meer gegevens of afbeeldingen bij bepaalde onderwerpen te zoeken.

Het tempo gaat in de bovenbouw omhoog. De leerstof krijgt meer diepgang en de verschillen tussen de kinderen wordt groter. De hoeveelheid leerstof breidt zich uit en wordt vooral herhalend aangeboden. Ook in de bovenbouw is een minimum leerstofpakket vereist. Wordt die basisstof beheerst, dan volgt de extra stof.
Dit “basisstof – extra stof” model kennen we in alle groepen.

Voor groep 6 en 7 bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de lessen godsdienstdie verzorgd worden door het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS).

In groep 7 doen de kinderen mee aan het landelijk verkeersexamen.

In de groepen 7 en 8 wordt wekelijks een les Engels gegeven.

Met de ouders van de leerlingen van groep 8 voert de leerkracht in februari gesprekken over de overgang naar het voortgezet onderwijs. De ouders hebben echter nog geen de resultaten van de CITO eindtoets gekregen. Deze toets zal aan het eind van april plaatsvinden. Vlak na de kerstvakantie is er een voorlichtingsavond van het voortgezet onderwijs. Verder brengen we met de klas in januari een bezoek aan enkele scholen en kan er, na een individuele afspraak, ook verlof worden gevraagd voor een bezoek aan een andere school voor voortgezet onderwijs.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het nieuwe plaatsingsbeleid ontwikkeld. Het basisschooladvies is leidend. De CITO eindtoets wordt niet langer in februari maar in april afgenomen. Tevens is de zgn. Rotterdamse plaatsingswijzer van belang, hiervoor gelden de CITO middentoetsen van de vakken spelling, rekenen, technisch- en begrijpend lezen. In groep 8 krijgt de leerling in oktober een voorlopig advies en in februari een definitief schooladvies.

Ook als de kinderen van school zijn, worden ze nog gevolgd door middel van de schriftelijke rapportages die wij binnenkrijgen. Met het ‘Krimpenerwaard College’, Comenius en Gemini College vindt bovendien rond december jaarlijks nog een bespreking plaats over onze oudleerlingen.

Het is onmogelijk om in de schoolgids alle vakken van alle groepen uitgebreid te behandelen. Meer informatie over de vakken krijgt u tijdens de jaarlijkse informatieavond van de leerkrachten in de groep van uw kind. Bij de kerndoelen, opgesteld door het ministerie van OC&W, wordt beschreven, wat de leerlingen moeten leren.

schoolgids9

De verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden is zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven.

schoolgids10

9. PASSEND ONDERWIJS

Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. Dit is een samenwerkingsverband tussen schoolbesturen die de wettelijke taak hebben het Passend onderwijs voor hun scholen uit te voeren.  Het samenwerkingsverband beslaat de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas). Er zijn 36 scholen bij het samenwerkingsverband aangesloten, waaronder drie speciale basisscholen.  De grootste verandering voor ouders, leerlingen en scholen is de zorgplicht die per 1 augustus 2014 is ingegaan. Deze zorgplicht geldt wettelijk voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij het schoolbesturen van de school van aanmelding / inschrijving.

Zorgplicht
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. Dit kan zijn binnen de zogenaamde basisondersteuning of met gebruikmaking van een arrangement extra ondersteuning.  Als de school geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school een zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen.  Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn ouder(s)/verzorger(s) uiteraard wel heel belangrijk. Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school. Maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg van een verhuizing zijn.

Informatie voor de school
Bij het zoeken naar een andere school is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) aan de school informatie geven over hun kind. Het schoolbestuur kan hier vanaf 1 augustus 2014 een formeel verzoek voor indienen bij ouder(s)/verzorger(s). Van hen wordt dan verwacht dat zij alle relevante informatie over hun kind aan de school overhandigen. Wil de school eventueel toch nader onderzoek laten doen door bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven. Ook moeten ouder(s)/verzorger(s) aangeven op welke andere scholen zij hun kind eventueel hebben aangemeld. De school waar de leerling als eerste is aangemeld, is zorgplichtig.  Het verzoek van de school aan ouder(s)/verzorger(s) om meer informatie te verstrekken, geldt voor ouder(s)/verzorger(s) met een kind dat (extra) ondersteuning nodig heeft. Zij kunnen dan samen met de school bepalen wat de extra onderwijsbehoeften van het kind zijn. Wanneer plaatsing op een andere school aan de orde is, is het zeer belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en school samen optrekken in het vinden van een passende school voor het kind. Zij kennen het kind beiden goed. Er is vaak veel informatie beschikbaar over een kind. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor het kind gevonden kan worden die aansluit bij de wensen van de ouder(s)/verzorger(s).

Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?
Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school.
Iedere school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels: 

 • Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school. 
 • Aanmelden van kinderen gebeurt schriftelijk en bij voorkeur als uw kind 3 jaar wordt 
 • Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn.
  Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school nader onderzoek naar het kind wil doen dat langer duurt. 
 • Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats, is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.

Wanneer een kind wordt afgewezen op de school die de eerste keus is van de ouder(s)/verzorger(s), worden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien van de argumentatie. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met de beslissing van de school, zal er overleg plaatsvinden tussen hen en de school. De school kan in zo’n overleg aangeven welke andere school voor het kind is gevonden, die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet akkoord gaan met de andere school die wordt voorgesteld, kunnen zij de afwijzing voor de school van hun voorkeur laten toetsen door een geschillencommissie. Het laten toetsen door de geschillencommissie kan echter alleen als er overleg is geweest tussen ouder(s)/ verzorger(s) en school én nadat er een andere school is gevonden voor het kind.  Schoolondersteuningsprofielen  Elke school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via
het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.  

Ontwikkelingsperspectief
In het oude systeem kregen leerlingen met een rugzakje of in het speciaal onderwijs een handelingsplan. Dat wordt in het passend onderwijs vervangen door het ontwikkelingsperspectief (OPP). Leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en leerlingen met een extra ondersteunings-behoefte in het reguliere onderwijs krijgen ermee te maken. Binnen zes weken na plaatsing van een kind op school wordt dit ontwikkelingsperspectief vastgesteld.  Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit twee onderdelen. Het ene deel richt zich op de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op de lange termijn. Er wordt gekeken naar de doelen aan het einde van de schoolloopbaan. De school overlegt over deze doelen met u. Het andere deel van het ontwikkelingsperspectief gaat over de ondersteuning die wordt ingezet en de  acties die worden gedaan om de doelen te bereiken. Dit is het ‘handelingsgerichte deel’ van het
ontwikkelingsperspectief. Wat betreft dit deel dienen u en de school het met elkaar eens te worden. Bent u het er niet mee eens, dan moet er opnieuw gekeken worden naar de invulling.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?
De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijke en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. In deze gevallen verdient het de voorkeur als de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat er – zo  nodig – toch ondersteuning aan ouders geboden wordt om een passende onderwijsplek voor hun kind te vinden. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren te onderschrijven. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag. 16  Tenslotte is de zorgplicht niet van toepassing bij aanmelding voor cluster 1 (visuele beperkingen) en cluster 2 instellingen (gehoor- en communicatieve beperkingen). Deze instellingen maken geen deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hebben een eigen toelatingsprocedure.

Onderwijsconsulenten
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).       

Informatie
Een uitgebreide informatiegids over passend onderwijs kunt u vinden via de volgende link:
http://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/08/Informatiegids-Passend-Onderwijs-2014.pdf

 

10. ONDERWIJSKWALITEIT

De eigen verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit neemt steeds meer toe en zorgt ervoor dat de school steeds nadrukkelijker is gaan nadenken over de vragen: “Waar sta ik met mijn onderwijs?”, “Wat willen wij?” en “Hoe pak ik dit aan?”.
De pedagogische visie van de school (zie 2) is een belangrijke hulpmiddel om het uiteindelijke doel te bepalen en te bereiken.

Kwaliteitszorg is een cyclisch leerproces gericht op verbetering. Elke organisatie is voor verbetering vatbaar. De uitvoering is een voortdurend proces en vereist een systematische aanpak. We zullen steeds moeten reflecteren om na te gaan of we op de goede weg bezig zijn. Na evaluatie en verslaggeving is dat het moment om bijstellingen te maken en nieuwe doelen vast te stellen.

Onze school heeft een basisarrangement van de onderwijsinspectie gekregen. Dit betekent dat de inspectie in principe vertrouwen heeft in de kwaliteit van ons onderwijs. Dat laat echter onverlet dat er altijd ruimte is voor verbetering van ons onderwijs. Het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie biedt daar dan ook aanknopingspunten voor, waar we verder mee aan de slag gaan.

Daarnaast zetten we met regelmaat enquêtes uit onder ouders en personeel. Dit schooljaar zullen we een oudertevredenheidsenquête houden. Uit deze enquêtes komen eveneens suggesties naar voren voor de verbetering van ons onderwijs, die we ter harte nemen.

Het bovenschools schoolplan van 2012-2016 van OPOCK kent een aantal speerpunten die leidend zijn voor de verbetering van ons onderwijs:

 • een verdere ontwikkeling van passend onderwijs;
 • blijvende aandacht voor een doorgaande lijn binnen de school;
 • verdere afstemming en verdieping van de zorg via groepsplannen (studie middagen leerkrachten schooljaar 2014/2015);
 • borging taal en rekenonderwijs m.b.t. nieuwe inzichten op dit leergebied;
 • uitwerking leerlingvolgsysteem sociaal-emotionele ontwikkeling (studiemomenten leerkrachten schooljaar 2014/2015);
 • ontwikkelen van een professionele cultuur op De Fontein;
 • verdere ontwikkeling en implementatie informatie- en communicatie techniek (ICT);
 • implementeren van een nieuw kwaliteitsinstrument vanuit integraal Parnassys;
 • en profilering en communicatie.

Het bovenschools schoolplan van OPOCK ligt op school ter inzage.

Tot slot vinden er op school voortdurend analyses plaats van de vorderingen van leerlingen. De uitkomsten van deze analyses kunnen ertoe leiden dat we ons onderwijs (voor de hele groep of individuele leerlingen) op onderdelen aanpassen om zo de onderwijsresultaten te verbeteren. Voor het uitvoeren van deze analyses maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem. Binnen dit leerlingvolgsysteem worden alle observaties en toetsen van een leerling systematisch verzameld en geregistreerd in de leerlingmap. Het gaat hierbij om de
observaties en toetsen van:

 • de basisvaardigheden groep 1/2;
 • sociaal-emotionele ontwikkeling groep 1 t/m 8;
 • de diverse leesvormen;
 • de diverse taalonderdelen Nederlands;
 • het schrijven tot en met groep 6;
 • de onderdelen voor rekenen/wiskunde.

De school kent diagnostische toetsen en de beoordelingstoetsen zoals die in de gebruikte methoden zijn opgenomen. Daarnaast gebruiken we methode onafhankelijke en landelijk genormeerde toetsen (o.a. CITO) om het niveau van de leerlingen te vergelijken met de landelijke gegevens.

Voor de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs is de kwaliteit van ons onderwijs van groot belang. Daarnaast is het uiteraard ook een weergave van de potentie die in
een bepaalde groep aanwezig is.

Uitstroom groep 8 (2014-2015) naar voortgezet onderwijs:
Het gemiddelde resultaat van de CITO eindtoets 2014-2015: 534.4
Het landelijkgemiddelde is 534.8
De leerlingen van groep 8 stroomden uit naar:
VMBO basisberoeps /kaderberoepsgerichte leerweg 8
VMBO theoretische leerweg/MAVO 17
HAVO/VWO 11

Het gemiddelde resultaat in het schooljaar 2013-2014 was als volgt:
Cito eindtoets gemiddeld 535.5 (landelijk gemiddelde 534.4)

schoolgids11

11. RECHTEN EN PLICHTEN

 De leerplichtwet geeft aan dat een kind verplicht is om naar school te gaan. De handhaving van de leerplicht is opgedragen aan de gemeentelijke leerplichtambtenaar. Ook de schoolleiding is met dit toezicht belast. Uw kind thuishouden zonder geldige reden en zonder overleg met de school, is strafbaar. Een geldige reden is bijvoorbeeld ziekte, een bruiloft of een begrafenis. De gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek zijn in de leerplichtwet geregeld. Ook verwijzen we naar de folder ‘Leerplicht gemeente Krimpen aan den IJssel’, met richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties. Deze informatie ligt op school ter inzage. Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties dient u 6 weken van tevoren een
aanvraagformulier, dat op school te verkrijgen is, in te dienen bij de directie.

Bij ziekte dient u de school tijdig in te lichten. Wanneer u dit vergeet, zal de groepsleerkracht contact met u opnemen. Zo kan ook voorkomen worden dat een kind vermist wordt. Het is
verstandig om ook het telefoonnummer van uw werk op school achter te laten, zodat u altijd bereikbaar bent.

Wanneer uw kind regelmatig verzuimt nemen wij contact met u op om na te gaan wat de oorzaak van het verzuim is. Regelmatig verzuim kan immers een signaal voor iets anders zijn.

Als een leerling regelmatig wegblijft zonder een verklaring, dan is de school verplicht de leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte te brengen van dit zorgwekkend verzuim. De leerplichtambtenaar gaat dan uitzoeken of er sprake is van een onrechtmatigheid.

Voor 4-jarigen is er nog geen leerplicht. Er zijn dus geen regels voor het schoolverzuim. Wel wordt opgemerkt dat een regelmatig schoolbezoek noodzakelijk is voor de verdere schoolloopbaan. Voor vakantieaanvraag dient wel een formulier te worden ingevuld. De 5-jarigen mogen incidenteel 5 uren per week, met instemming van de directeur, de school
verzuimen (niet voor vakanties!). Voor 6-jarigen en ouder geldt tenslotte dat ze alleen in uitzonderingsgevallen vrij van school kunnen krijgen buiten de schoolvakantie.

Wanneer u uw kind op onze school wilt inschrijven, verzoeken wij u om dit in een zo vroeg mogelijk stadium te doen; het liefst wanneer uw kind drie jaar wordt. Op deze manier kunnen wij ruim van te voren zien hoeveel leerlingen er dat komende jaar op school komen. Dit is van belang voor onze formatieplanning.

Scholen hebben soms wachtlijsten. Ze wijzen een nieuwe leerling niet af, maar laten deze later toe. Soms kunnen scholen (ook openbare scholen) uw kind niet toelaten, omdat er in de groep geen plaats meer is. Bij openbare scholen moet het bestuur dan wel aangeven op welke andere openbare school wel plaats is voor uw kind. Weigering geschiedt gemotiveerd en uitsluitend op basis van criteria die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. In overleg met de gemeente en andere scholen kan actief gewerkt worden aan de vaststelling en naleving van een spreidingsbeleid.

Als leerlingen reeds op een school zitten, maar van school veranderen, wordt na inschrijving een onderwijskundig rapport meegegeven. Hierdoor kan een betere begeleiding plaatsvinden. Volgens afspraak tussen de Krimpense scholen wordt een leerling definitief ingeschreven na overleg tussen de directeuren van de beide betrokken scholen.

Leerlingen kunnen door het bestuur van OPOCK van school worden gestuurd; tijdelijk in de vorm van een schorsing; definitief in de vorm van een verwijdering. Meestal gebeurt zoiets alleen als het kind zich ernstig misdraagt. Men spreekt dan van wangedrag. Indien ouders niet akkoord gaan met het advies van de school met betrekking tot het te volgen van onderwijstraject, verwijzing naar een andere onderwijsvorm of niet aan onderzoek betreffende verwijzing meewerken, behoort het schorsen of verwijderen van de leerling tot de mogelijkheden. Het schorsings- en verwijderingsreglement is in te zien bij de directie. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur.

Soms gebeurt er iets op school waarvan u zegt: dat hoort niet, dat mag niet gebeuren. Als dat zo is, is het belangrijk dit bespreekbaar te maken. Probeer in eerste instantie het probleem met de leerkracht op te lossen. Wanneer dat niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de directie. En als dat nog niet bevredigend verloopt, kunt u terecht bij het College van Bestuur van OPOCK. OPOCK heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Openbaar Onderwijs. De klachtenregeling ligt op school ter inzage. Aarzel niet om de eerste stap te zetten. Wij zijn ons ervan bewust dat we wel eens dingen over het hoofd zien. Algemene problemen en klachten kunnen niet via de mail gedaan worden. Klachten van ouders gericht tegen personeel van de school, gepaard gaand met agressief gedrag, van welke aard ook, worden niet getolereerd. Hiervan doet de schoolleiding aangifte bij de politie.

Ook op onze school kunnen zich problemen voordoen met kinderen, ouders en/of leerkrachten die om een vertrouwelijke behandeling vragen. We denken hierbij aan crisissituaties bij een
gezin of kind bijvoorbeeld: kindermishandeling, seksueel misbruik, ernstige vormen van pesten en criminaliteit. Leerlingen en ouders kunnen zich in zo’n geval in eerste instantie wenden tot de schoolcontactpersoon van De Fontein, te weten dhr. Han Klein Horsman.

Verzekering
Op school hebben we een collectieve ongevallenverzekering. Daarmee zijn personeelsleden, bestuursleden, vrijwilligers (incl. ouderparticipanten), leerlingen en stagiaires van andere scholen verzekerd. De verzekering geldt in gebouwen en/of op de terreinen van de school. De verzekering is geen vervanging voor uw eigen WA-verzekering.

Tevens is er een reisverzekering van kracht tijdens schoolreizen en excursies en uitstapjes in schoolverband, mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen.

De volledige polis is ter inzage bij de directie.

Meerdere kinderen op school dragen een horloge of sieraden en/of brengen andere waardevolle zaken mee naar school (bv. mobiele telefoons, mp3 spelers etc.). Dit gebeurt ten volle voor eigen risico. Schade bij het afdoen van sieraden tijdens gym of zwemles komt voor rekening van de eigenaar. 

12. OVERIGE INFORMATIE

U kunt een afspraak maken met de directeur mw. Ali Bogdanovic-van Dam of de locatieleider dhr. Han Klein Horsman om een rondleiding te krijgen op onze school, een gesprek te hebben
en eventueel in te schrijven (telefoon 0180-513835). Tijdens de rondleiding krijgt u een indruk van onze manier van werken en de omgang met elkaar. Vanzelfsprekend kunt u bij die
gelegenheid of tijdens het gesprek vragen stellen.

Als een kind dat ingeschreven is vier jaar wordt, mag het de maand daarvoor tien dagdelen verdeeld over vijf weken op bezoek komen om te wennen. De leerkracht maakt hierover de
afspraken met de ouders. Als kinderen voor het eerst op school komen, neemt de leerkracht hier de tijd voor, zodat het kind rustig aan de nieuwe situatie en aan een nieuwe volwassene (de leerkracht) kan wennen.

De groepen 1 t/m 8 gaan 940 uur per schooljaar naar school.
Op de Fontein duurt een schooldag maximaal 5½ uur.

De schooltijden voor groep 1 t/m 8 zijn als volgt:
alle ochtenden: 8.30 – 12.00 uur, behalve woensdag: 8.30-11.30 uur
middagen: 13.00 – 15.00 uur (woensdagmiddag vrij)

(Groep 8) maandagochtend: 8.30 – 12.15 uur en
maandagmiddag: 13.15 – 15.00 uur i.v.m. gymnastiekles)

Van 10.05 – 10.20 uur is er pauze voor de groepen 3 t/m 5.
Van 10.20 – 10.35 uur voor de groepen 6, 7 en 8. De kinderen spelen onder toezicht van leerkrachten op het schoolplein. Bij slecht weer is er binnenpauze.

10 minuten voor het begin van de lessen gaat de bel. De kinderen kunnen rustig naar binnen lopen. De ouders kunnen helaas niet mee naar binnen in de klas, zowel vanwege de drukte als vanwege de vergroting van de zelfstandigheid van uw kind. Voor de wenkinderen geldt een uitzondering. De tweede bel geeft de start van de lessen aan. Dit is tevens het teken voor de ouders om de school te verlaten. Na schooltijd wordt een kind van de groepen 1 en 2 pas naar buiten gebracht indien de leerkracht ziet dat een familielid of buur/kennis hem of haar komt ophalen. De leerlingen die thuis lunchen, mogen het schoolplein niet betreden tot 12.40 u.

Voor schooltijd zijn de leerkrachten er voor de kinderen. U kunt na schooltijd altijd een afspraak maken met de leerkracht om het een en ander te bespreken.

Na 8.30 uur en na 13.00 uur worden de deuren gesloten. Bent u door omstandigheden iets verlaat, dan kunt u bij de ingang aan de Sportsingel aanbellen. Moet u uw kind onder schooltijd ophalen, belt u dan ook aan bij de ingang aan de Sportsingel.
In verband met de veiligheid van de kinderen verzoeken wij u om niet met uw auto op de Wielerbaan te komen. Wij willen u erop attenderen dat rond de school een 30km zone geldt.

Iedere morgen is er een kleine pauze waarin de kinderen iets kunnen eten en drinken. De ouders wordt verzocht fruit, rauwkost of iets anders gezonds mee te geven (geen snoep!)
De kinderen kunnen tijdens de kleine pauze en tijdens de tussenschoolse opvang gebruik maken van de schoolmelkvoorziening Campina. Aanmelden kan via www.campinaopschool.nl of met een formulier, verkrijgbaar bij de schooladministratie.

Alle leerlingen krijgen eenmalig een hoofdtelefoon, die in een plastic zakje met naamsticker wordt bewaard in de groep. Wanneer de hoofdtelefoon defect raakt, dient u deze op eigen kosten te vervangen. Dit is ook mogelijk via de school.

Alle kinderen krijgen in groep 1 een gele boekenprettas. Dit om eventuele beschadigingen aan de boeken te voorkomen. Als er door onoplettendheid onherstelbare schade aan een boek
ontstaat, zullen de schadekosten door de ouders/verzorgers vergoed moeten worden.

Graag vragen wij uw aandacht voor ons kaartenbeleid. Elk jaar rond kerst worden er enorme hoeveelheden wenskaarten rondgestuurd, ook op school. De gedachte achter zo’n wenskaartje is natuurlijk loffelijk, maar er zijn ook kinderen die niets krijgen en dat vinden wij niet leuk! Wij vragen u dan ook geen kerstkaarten via school te verspreiden. Dit geldt ook voor Valentijn en uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes.

Als u wilt, kunt u voor school knutselmaterialen verzamelen, zoals dozen, glazen potjes, doppen, rolletjes, computerpapier en afvalhout. U kunt al deze materialen bij de leerkracht van
uw kind afgeven.

Hoofdluis is een landelijk probleem dat vele scholen bezighoudt, ook onze school. Na elke vakantie gaan de controleouders de leerlingen klassikaal controleren. Zij kijken naar eventuele luizen en neten in het haar. Als er in een groep hoofdluis wordt gevonden, krijgen alle ouders in die groep een uitslagbrief met informatie over tijdige opsporing en behandeling van de hoofdluis.

De gymnastiekles vindt plaats in sporthal “De Populier” voor de groepen 6 t/m 8 en “Una Corda” voor de groepen 3 t/m 5 in 2015-2016

Het zwemmen voor groep 4 vindt plaats in zwembad “De Lansingh” elke donderdag om de week in schooljaar 2015-2016 volgens onderstaand rooster:

schoolgids13

De kinderen worden met de bus opgehaald en ook weer op school afgezet.
De leerkracht van de groep 4 informeert u over het afzwemmen en de kijkdagen.

De volgende afspraken zijn van toepassing:

 • De groepen 1 en 2 gymmen in ondergoed, maar wel met gymschoentjes aan;
 • Bij lichamelijke oefening en zwemmen is gepaste kleding verplicht. Bij gym is dat een sportbroek, met shirt of een turnpakje; bij zwemmen is dat badkleding en een handdoek.
 • Mocht uw kind om gegronde reden niet kunnen gymmen of zwemmen, dan is een briefje aan de betrokken leerkracht verplicht;
 • De betrokken leerkracht moet worden geïnformeerd over problemen die voor uw kind van direct belang kunnen zijn bij het schoolzwemmen;
 • Bij het bewegingsonderwijs van de kleuters worden de leerkrachten soms geassisteerd door ouders;
 • Incidenteel vragen wij hulp van ouders bij het schoolzwemmen.

De tijd om te verplaatsen naar de locatie voor bewegingsonderwijs kost 10 minuten. Deze tijd gaat gedeeltelijk af van de gymtijd. De tijd voor het teruglopen naar school gaat af van de
andere vakken of de pauze.

De vakantieregeling voor het schooljaar 2015-2016 is als volgt:

 • studiemiddag dinsdagmiddag 22-09-2015
 • herfstvakantie maandag 19-10-2015 tot en met vrijdag 23-10-2015
 • studiedag maandag 02-11-2015
 • studiemiddag donderdagmiddag 26-11-2015
 • studiedag vrijdag 18-12-2015
 • kerstvakantie maandag 21-12-2015 tot en met vrijdag 01-01-2016
 • studiedag vrijdag 19-02-2016
 • voorjaarsvakantie maandag 22-02-2016 tot en met vrijdag 26-02-2016
 • studiedag woensdag 09-03-2016
 • studiedag donderdag 24-03-2016
 • paasvakantie vrijdag 25-03-2016 tot en met maandag 28-03-2016
 • meivakantie maandag 25-04-2016 tot en met vrijdag 06-05-2016
 • Pinksteren maandag 17-05-2016
 • studiedag dinsdag 18-05-2016
 • studiedag woensdag 29-06-2016
 • studiedag vrijdag 08-07-2016
 • zomervakantie maandag 11-07-2016 tot en met vrijdag 19-08-2016

Studiedagen 2015/2016: zie ook hfdst.3

Samen met de oudervereniging organiseert de school jaarlijks diverse activiteiten. De penningmeester van de oudervereniging benadert u voor een vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds, op dit moment € 42,50 per leerling per schooljaar. Voor de mensen bij wie dit aan de aandacht ontglipt, volgt er een herinnering. Als het volledige bedrag niet voor de schoolreis binnen is, kan uw kind niet met dit uitstapje mee. Kinderen die niet meegaan, volgen de lessen op school. Wanneer u betalingsproblemen hebt, kan er via de directeur met de oudervereniging naar een oplossing (bv.een betalingsregeling) worden gezocht. Groep 8 maakt een meerdaagse schoolreis. De kosten worden tijdig aan de ouders bekend gemaakt. De ouders krijgen in de loop van het jaar een verzoek tot betaling, die in twee termijnen kan worden voldaan.

De Voorschoolse Opvang is op alle schooldagen geopend van 7.30 uur tot 8.30 uur. Aanmelden voor de opvang kan door middel van een aanmeldingsformulier. De kosten bedragen € 2,00 per keer. Wij vragen u het bedrag contant te betalen op de eerste maandag van de nieuwe maand of de laatste vrijdag van de maand. Indien uw kind wegens ziekte of andere reden niet op de VSO komt, verzoeken wij u dit een dag tevoren tussen 19.00 en 20.00 uur telefonisch door te geven bij een van de medewerkers van de VSO

De Tussenschoolse Opvang is gedurende de schoolweken geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en studiedagen van school. Aanmelding kan d.m.v. een aanmeldingsformulier.
Ouders die hun kind(eren) incidenteel tussenschools willen laten opvangen moeten dit dezelfde dag tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch opgeven. Ook kunnen zij dit op een lijst van de tussenschoolse opvang in de groep van hun kind aangeven.
De kosten bedragen €2,30 per keer. De betaling vindt plaats door een eindafrekening die u aan het eind van elke maand ontvangt.

De Naschoolse opvang “De Golf” (onderdeel van Via Futura - organisatie voor kinder- en jeugdvoorzieningen) organiseert de naschoolse opvang. Kinderen die hiervan gebruik maken gaan om 15.00 uur naar het lokaal van de naschoolse opvang in ons gebouw of met vervoer van Via Futura naar een andere locatie.

De logopediste screent in de eerste drie maanden na de zomervakantie groep 2. Nadat zij vastgesteld heeft dat een kind in aanmerking komt voor hulp, neemt zij contact op met de ouders. De logopedische hulp dient vervolgens door ouders zelf geregeld te worden bij een logopediste. Vergoeding voor de onkosten kan via de zorgverzekering geregeld worden. Indien ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen dit onderzoek kunnen zij dit binnen een week na de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk kenbaar maken bij de schoolleiding. Tijdens hun basisschoolperiode worden de kinderen door de schoolarts en/of de jeugdverpleegkundige voor een onderzoek opgeroepen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een kind voor een herhalingsonderzoek gevraagd wordt. In groep 2 wordt u met uw kind op het CJG uitgenodigd voor een Preventief Gezondheids Onderzoek. In de loop van het schooljaar zal de jeugdverpleegkundige op school de kinderen uit groep 6 wegen, meten en de oogtest uitvoeren.
Komend schooljaar zal de jeugdverpleegkundige regelmatig op uw school aanwezig zijn. U kunt bij haar terecht met vragen en/of zorgen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Via de nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

Tot slot is op maandagochtend de schoolmaatschappelijk werker op school. Zij heeft van 8:30 tot 9:00 uur inloopspreekuur, u kunt dan met vragen bij haar terecht of om een afspraak te maken.

SISA signaleringssysteem  
Wat is SISA?  
SISA is een afkorting voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (maar ook voor Signaleren en Samenwerken).  
Het SISA signaleringssysteem zorgt er voor dat kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar in de Stadsregio Rotterdam, die hulp nodig hebben, worden gemeld in het computersysteem.  

Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien. Om het kind en zijn of haar ouders daarbij te helpen kan het gebeuren dat er meerdere instanties tegelijk hulp bieden. Dan is het
belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun
samenwerking met elkaar beter verlopen zodat ze de juiste resultaten behalen. Het SISA signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind.  

Wat betekent SISA voor u?  
Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de instantie(s) waar u bekend bent. SISA zorgt er alleen voor dat die instanties beter met elkaar
gaan samenwerken zodat u verzekerd bent van de beste hulp. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen wordt opgenomen dat uw kind bekend is bij een organisatie, maar niet waarom. In
het systeem zijn daarom alleen naam, geboortedatum en geslacht bekend. En een signaal van de organisatie die heeft gemeld.  

Privacy in SISA  
Het signaleringssysteem is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SISA heeft ook een privacyreglement. Dus met de gegevens van uw kind
wordt zeer zorgvuldig omgegaan.  

Wie doen er mee?  
SISA is de schakel tussen een groot aantal partners op het gebied van Werk en Inkomen,
Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.  Wilt u weten welke diensten en organisaties op dit moment signalen leveren aan SISA? Kijk dan
op www.sisa.rotterdam.nl  

Meldcode huiselijk geweld.  
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling.(www.huiselijkgeweld.nl)

 

schoolgids15

 

13. NAMEN, ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

OPOCK
Sinds 1 januari 2006 is het bevoegd gezag van obs. De Fontein bij de stichting OPOCK.
De stichting OPOCK bestaat in totaal uit 10 scholen, waarvan 3 scholen in Krimpen aan den IJssel en 7 scholen in Capelle aan den IJssel. Het Stichtingsbestuur heeft haar bestuurstaken voor een groot gedeelte gemandateerd aan het college van bestuur dhr. F. Peze van de Stichting OPOCK. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de totale organisatie van het openbaar onderwijs.
Het College van Bestuur van OPOCK en de scholen worden bij het uitvoeren van hun taken ondersteund door het stafbureau.

Bezoekadres stafbureau:
De Linie 1f, 2905 AX Capelle aan den IJssel
Postadres:
Postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel
Tel: 010 - 264 3999
Fax: 010 - 264 3990
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.opock.nl

College van Bestuur OPOCK:
Telefoonnummer 010-2643996 (secretaresse)

Medezeggenschapsraad

oudergeleding
dhr. Jos Heukers (voorzitter)
dhr. Danny van Eck (secretaris)
mw. Laila Deelen

personeelsgeleding
mw. Nadia Lodam
mw. Loes Visser
mw. Emmy Schutte
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Mw Nadia Lodam heeft namens de personeelsgeleding van De Fontein zitting in de GMR.
Namens de oudergeleding heeft dhr. Danny van Eck zitting in de GMR.

Oudervereniging (OV)
mw. Danielle van Eck (voorzitter)
mw. Patricia Verveer (penningmeester)
mw. Jolanda Bakker
mw. Linda Hekking
mw. Lisette Batenburg
mw. Corina Timmerman
mw. Y'ara Happee
mw. Marijke Klerk
dhr. Kees Jan Reijm
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schoolcontactpersoon
dhr. Han Klein Horsman

Voor- en Tussenschoolse Opvang

Contactpersonen VSO:
Marjon Bestebroer tel. 0180 516411 (ma,wo,vr)
Carla de Beuk tel. 0612862773 (di,do)

Contactpersoon TSO:
Marianne Kruger, bij voorkeur via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of tel: 0180 -523073 (uitsluitend tussen 8.00 en 8.30 uur)

Peuterspeelzalen
Dikkertje Dap, Sportsingel 17,Krimpen a.d. IJssel,
tel.: 0180 519213

Naschoolse opvang
De Golf, Sportsingel 17, Krimpen a.d. IJssel, Populierenlaan 1A
tel.: 0180 515294

Externe instanties:

Bibliotheek
Stichting Openbare Bibliotheek aan den IJssel “ locatie “De Tuyter”
Nachtegaalstraat 8
2922 VL Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180-513995

Het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden. Voor OBS de Fontein is dit Lianne van der Hoek en is werkzaam bij het CJG bij u in de buurt:  
CJG Krimpen aan den IJssel  
Groenendaal 1  
2925 CJ Krimpen aan den IJssel  
Telefoonnummer: 010 – 4444616  
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt altijd contact opnemen met de jeugdverpleegkundige met uw vragen over bijvoorbeeld voeding, beweging, slapen, luisteren, zindelijkheid, of zorgen over de ontwikkeling van uw kind.  De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee

Als er meer hulp nodig is, kan de jeugdverpleegkundige u aanmelden bij het Krimpens Sociaal Team. Dat gebeurt in overleg met u. Het Krimpens Sociaal Team bestaat uit professionals die gezamenlijk beschikken over een brede expertise op het gebied van opgroei- en opvoedondersteuning, gezinscoaching, intensieve jeugdhulp, psychiatrie en verstandelijke beperking.

Meer informatie  Kijk voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie op onze website www.cjgkrimpenaandenijssel.nl

Schoolmaatschappelijk werk
Mevrouw Inge van de Heuvel. Zij is op maandagochtend op school aanwezig.

FlexusJeugdplein
Lokale en preventieve jeugdzorg
Heemraadssingel 121
3022 CC Rotterdam
Postbus 258
3000 AG Rotterdam
telefoon: 010 221 19 99
fax: 010 221 19 88
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.flexusjeugdplein.nl

Hoogbegaafde kinderen
Hint Noord-/Zuid-Holland
Postbus 32015
2303 DA Leiden

Pharos, Landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen
Postbus 448
9200 AK Drachten
Tel. 0900-8996015

IKOS godsdienstonderwijs groep 6 en 7
Graskade 13
2924 BD Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180-519312

Contactpersoon W.H. Hartog-Boogaard
Docent Mevrouw Wil Hartog

Inspectie basisonderwijs
Website: www.onderwijsinspectie.nl
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis)
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 1113111 (lokaal tarief)

Kindertelefoon
hulplijn
Tel. 0800-0432 (gratis)

Landelijke Klachtencommissie Openbaar Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Logopediste
Mevrouw De Vries
Logopediepraktijk Lek en IJssel
Sportsingel 12
2924XN Krimpen aan den IJssel

Muziekschool
Tuinstraat 43
Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180-513344

Schoolarts
De schoolartsendienst maakt deel uit van de G.G.D. Rotterdam, afdeling jeugdzorg
(Schiedamsedijk 95, 3000 LP Rotterdam).

De schoolarts mw. G. Vink (GGD Rotterdam – sector jeugd)
Bezoekadres:
Gezondheidscentrum te Krimpen aan den IJssel.
Groenendaal 1
Telefoon 010-4444616 (Jeugdgezondheidscentrum Krimpen)

Sporthal ‘De Populier’
Populierenlaan 1
2925 CP Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180-520554

Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO)
Postbus 10241
1301 AE Almere
Tel. 036-5331500

Vertrouwenspersoon voor de OPOCK-scholen
voor ouders: Stichting Kwadraad, De Linie 5b,
2905AX Capellle a.d. IJssel, Tel: 010 – 258 0666,
Fax: 010 – 258 0626.

Voor het personeel een vertrouwenspersoon van Achmea Arbo:
Bezoekadres: Houtlaan 22
Postbus 29094
3001GB Rotterdam
Tel: 010- 2660416

Via Futura
Stichting voor kinder- en jeugdvoorzieningen
Binnenweg 5, Krimpen a.d. IJssel,
tel.: 0180 510949
www.viafutura.nl

Zwembad ‘De Lansingh’
Van Ostadelaan 4
2922 AM Krimpen aan den IJssel
Tel. 0180-516233

Bijlage: protocol tegen pesten

Pesten op school. Hoe gaan wij daar als school me om?

Inleiding

Op school streven we naar een goede, optimale sfeer. Het pedagogische klimaat en de schoolregels waarborgen die sfeer. Toch komt pesten in het onderwijs veelvuldig voor, hetgeen niet past binnen de sfeer die wij op school voorstaan.

Pesten

Ons standpunt is, dat wij pesten willen tegengaan en bestrijden, aangezien het een schending is van de school- en leefregels.
Bij pestgedrag denken wij aan schelden, schoppen, slaan, uitlachen en chanteren, maar ook aan indirect gedrag als buiten sluiten en negeren.
Een kind kan bij pesten onder druk komen te staan en er geestelijk en/of lichamelijk langdurig, zelfs levenslang, onder gaan lijden.

De school en het stappenplan

Tegen pesten treden wij direct, adequaat en passend op. Uitgaande van onze pedagogische opdracht en gebruik makend van de geldende schoolregels hanteren wij de volgende stappen:

 • Leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers zien pesten als een probleem, dat de sfeer op school aantast. Bij leerlingen gaat het niet alleen om de pestende leerling en de gepeste leerling, maar ook om de zwijgende meerderheid.
 • In de preventieve sfeer willen wij pesten – in welke vorm dan ook – voorkomen.

Noodzakelijke voorwaarden zijn:

 • Een vertrouwd pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen zich thuis voelen
 • Het hanteren van, en het zich houden aan, schoolregels
 • Het bespreken van het onderwerp pesten met de leerlingen uit de groep

Pesten wordt zowel door leerkrachten en leerlingen als door ouders/verzorgers gesignaleerd. Melden is hier geen klikken.
De betreffende groepsleerkracht treedt direct en gepast op, met in achtneming van de schoolregels. Lukt dat niet of vindt er een onbevredigend vervolg plaats, dan meldt die leerkracht dat bij het team en de directie. Het team en de directie zoeken dan een passende oplossing, waarbij duidelijk stelling wordt genomen. Indien nodig kunnen ouders/verzorgers betrokken worden bij het oplossen van het pestgedrag, bijvoorbeeld door middel van gesprekken. Na overleg en instemming van hen kunnen ook hulpverlenende instanties worden ingeschakeld.

Geen zwijgende meerderheid
De school kiest voor een brede aanpak van het pestgedrag. Daarom heeft pesten als uiting van gedrag niet alleen betrekking op de pestende leerling en de gepeste leerling. Het is een probleem dat iedereen aangaat en zeker de zwijgende  meerderheid onder de leerlingen. Daartoe behoren leerlingen die min of meer bewondering hebben voor wat de pestende leerling allemaal durft en doet, maar ook leerlingen die pesten afkeuren en zich er niet mee bemoeien.
Stellingname tegen pesten betekent daarom ook met die zwijgende groep leerlingen in gesprek komen, de discussie aangaan en de geldende schoolregels nog eens onder de aandacht brengen.

De sfeer (het schoolklimaat)
Wij streven ernaar een zo goed mogelijke, veilige sfeer te creëren op pesten geen of minder kans te geven.
Voorwaarden daarbij zijn:

 • Accepteren van verschillen tussen leerlingen
 • Elkaar met respect tegemoet treden
 • Open en eerlijk met elkaar omgaan en elkaar steunen en begeleiden
 • Elkaar kunnen aanspreken op regels en afspraken, zoals die op onze school gelden

De regels en afspraken – die gelden voor leerkrachten, leerlingen en ouders / verzorgers – staan duidelijk omschreven. Ze worden bij inschrijving van hun kind aan de ouders/verzorgers uitgereikt.

Samenvatting
Kinderen moeten zich op school prettig voelen. Zij moeten zich optimaal kunnen ontplooien. Hun schooltijd moet een plezierige tijd zijn. Dit beleid van de school wordt door alle leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers van O.B.S.
De Fontein gedragen.

Krimpen aan den IJssel, 2014.

Bijlage: Afspraken en gewoonten van de kleutergroepen van basisschool ‘De Fontein’

 • Er zijn 2 kleutergroepen te weten:
  Groep 1 = de ‘vissengroep’
  Groep 2 = de ‘vlindergroep’
 • Kijk regelmatig op het prikbord dat buiten het lokaal (bij de deur) hangt.
  Daarop staat:
  - met welk onderwerp of thema de kinderen bezig zijn;
  - mededelingen;
  - mailing die uitgegaan is naar ouders;
  - nieuws uit de groep;
  - hulp gevraagd voor bepaalde activiteiten.
 • De kinderen mogen altijd dingen meenemen naar school die betrekking hebben op het onderwerp of thema waarover gewerkt wordt.
 • Om 8.20 u. gaat de eerste bel en mogen de kinderen en ouders rustig de school binnen lopen.
  De ouders kunnen helaas niet mee de klas in (uitgezonderd de ouders van de wenkinderen). Dit zowel vanwege de drukte als vanwege de vergroting van de zelfstandigheid van uw kind. Dit geldt eveneens voor het noodgebouw.
 • De kleuters gaan om 12.00 uur (woe:11:30) uit, alle kleutergroepen worden op het kleuterplein opgehaald. De ouders mogen binnen het hek komen wachten zodat de leerkracht overzicht houdt.
 • ‘s Middags gaan de deuren om 12.50 uur open (eerste bel), om 13.00 uur gaat de tweede bel. De ouders nemen ook dan afscheid van hun kind buiten de groep.
 • Iedere dinsdagochtend ruilen alle kinderen hun bibliotheekboek. Graag het boek in een (“boekenpret”) tas meegeven.
 • Gymschoenen/balletschoenen (zonder veters!) dragen tijdens de gym heeft de voorkeur. Deze schoenen worden op school bewaard. Alle kleuters sporten in hun ondergoed.
 • Wilt u thuis toiletgewoonten aanleren; er zijn nog wel eens kinderen die te laat naar het toilet gaan.
 • Rond 10.15 uur wordt er een korte pauze gehouden. Wilt u uw zoon/dochter een (klein) gezond tussendoortje meegeven?
 • Er bestaat ook de mogelijkheid voor schoolmelk. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie en/ of op www.campinaopschool.nl
 • Twee keer per jaar bestaat de mogelijkheid met de leerkrachten van uw kind een gesprek te houden. U ontvangt hier van tevoren bericht over. Maar er bestaat altijd de mogelijkheid om na schooltijd een afspraak te maken.
 • Een keer in de veertien dagen hebben de kleuters van groep 1 op woensdag ochtend ‘spelletjesochtend’. We doen in kleine groepjes ontwikkelingsspelletjes onder leiding van een vrijwillige ouder/verzorger. Uw hulp is daarbij onmisbaar, misschien dat u zich wil opgeven als begeleider/ster?
 • We kunnen allerlei kosteloos materiaal (wc rollen, lege doosjes, kurken e.d.) gebruiken voor de knutselhoek.
 • We hebben liever niet dat de kinderen allerlei speelgoed of spulletjes van thuis meenemen, de uitzondering op de regel is:
  - iets over het onderwerp/thema, waar wij op dat moment mee bezig zijn;
  - op de verjaardag van het kind;
  - dierendag
 • Elke groep heeft wisselend een letter van het alfabet in de belangstelling staan, het gaat hierbij om de klank en het herkennen van de letters en niet het leren schrijven (dit komt in groep 3). De kinderen mogen hier spullen voor meenemen.
 • Elke week worden in de groepen aandacht besteed aan sociale vaardigheden in de vorm van ‘het puntje van de week’ of ‘de bakjes aanpak’, met elkaar is er een selectie gemaakt. In de gang bij elke groep kunt u zien welk onderwerp in de belangstelling staat. Bv. afspraak houden, pesten, uitlachen, samen opruimen, iemand aankijken als je praat etc.
 • De kleuters kijken regelmatig schooltv te weten: “Koekeloere” en “de Kamer van Ko”.
 • Verjaardagen:
  - De verjaardagen van 4-jarige kleuters wordt op school niet gevierd.
  - Alle jarigen mogen om 10.00 uur met 2 kinderen de overige klassen rond.
  - Verzoek: het uitdelen van uitnodigingen voor een kinderfeestje liever niet op school (evenals kerstkaarten), voor sommige kinderen is het een teleurstelling als ze niet worden uitgenodigd.

Bijlage: Brede school binnen de openbare basisscholen

De brede school wil stimuleren dat kinderen in hun eigen omgeving (op school, thuis en in hun vrije tijd) een optimale combinatie aan ontwikkelingsmogelijkheden kunnen vinden. Sinds 1999 werken ‘Via Futura’ en het Openbaar Primair Onderwijs in Krimpen aan  den IJssel samen om een doorgaande lijn tussen de opvang en onderwijs voor de kinderen te realiseren. Inmiddels is er op alle openbare basisscholen in Krimpen aan den IJssel brede school gehuisvest:

 • In het gebouw van O.B.S. ‘De Fontein’ zitten de naschoolse opvang ‘De Golf’ en peuterspeelzaal ‘Dikkertje Dap’;
 • In het gebouw van O.B.S. ‘Kortland’ zit de peuterspeelzaal ‘Pippeloentje’;
 • In het gebouw van O.B.S. ‘De Paperclip’ zitten de naschoolse opvang ‘De Golf’ en peuterspeelzaal ‘Ziezo’.

Er is een ruimte gecreëerd binnen de basisschool waar vanuit de peuterspeelzaal en naschools opvang van ‘Via Futura’ hun opvang bieden. Naast deze basisruimte wordt gebruik gemaakt van zogenaamde multifunctionele ruimten binnen het gebouw. Dit zijn de ruimtes waar we gedurende de dag gezamenlijk gebruik van maken.

De gezamenlijke visie om vanuit een veilige en vertrouwde sfeer van openheid en stimulans ieder kind optimaal tot zijn/haar recht te laten komen en zijn/haar mogelijkheden te ontwikkelen wordt breed gedragen. Dit willen we onder meer bereiken door kinderen positief te benaderen, samen te laten werken, onderling te communiceren en positief praten over verschillen tussen mensen.

De peuterspeelzalen zijn minimaal alle ochtenden geopend voor kinderen van 2,5 - 4 jaar op werkdagen gedurende de schoolweken. De peuterspeelzalen zijn primair gericht op de ontwikkeling van kinderen. We bieden een speelomgeving aan die de situatie thuis aanvult. De ontwikkeling wordt ondersteund op taal, motoriek, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. In de peuterspeelzaal ervaren peuters het samenzijn en samenspelen met leeftijdsgenootjes. Ze creëert een sfeer waarin het kind zich veilig voelt om contacten met anderen aan te gaan. Deze ontmoetingsfunctie geldt ook voor de ouders die elkaar
ontmoeten en opvoedingservaringen kunnen uitwisselen.

De werkwijze is gebaseerd op vertrouwdheid, respect, gezamenlijkheid en individualiteit, het bieden van stimulerende spelmaterialen en regelmaat door een vast dagritme. Het doen en ervaren is belangrijker
dan het resultaat en het vrij spel is zeer belangrijk. Vanaf 2004 wordt er gewerkt met het VVE-programma Boekenpret, waardoor de taal extra gestimuleerd wordt. Ook hierbij wordt samengewerkt met de onderbouw van het basisonderwijs en zorg gedragen voor de doorgaande lijn.

De naschoolse opvang biedt opvang en een diversiteit aan kinderen in de leeftijd van 4 - 12 jaar voor minimaal één tot vijf dagen per week. In de schoolvakanties is de naschoolse opvang hele dagen geopend. De naschoolse opvang heeft een sociale-, een opvoedings-, een sociaaleconomische- en een recreatieve functie, die elkaar onderling aanvullen en versterken. Het moet vooral leuk zijn om naartoe te gaan. In de groep heerst een zo huiselijk mogelijke sfeer. Dit wordt geaccentueerd door het meubilair en de wandversiering. Een gezellige zithoek, een eettafel en overzichtelijke opbergkasten zorgen voor een aantrekkelijke ruimte.

Informatie kunt u opvragen bij het centraal bureau van ‘Via Futura’, tel. 0180-510949. Verder kunt u ons vinden op www.viafutura.nl. Natuurlijk bent u altijd welkom om eens te komen kijken!