blokken-klein

  • banner1
  • banner2

Meest gestelde vragen Fusie

Inhoudsopgave

Hoe is het besluit van de fusie genomen?
Waarom een fusie? Wat zijn de voordelen en mogelijkheden?
Waarom komt er niet 1 nieuw gebouw? En hoe worden de bestaande gebouwen straks ingedeeld?
Hoe worden ouders betrokken?
Hoe worden leerlingen betrokken?
Hoe zien de groepen er volgend jaar uit?
Komt er straks een nieuwe naam?
Komt er een aangepast rooster?
Hoe gaat dat met de Voor- en Naschoolse opvang?
Hoe gaat dat met de peuters?
Hoe moet dat als ik mijn 3 jarige ga inschrijven?
Mag ik eens in de andere school gaan kijken?
Worden er nog aanpassingen rondom de scholen gedaan door de gemeente, i.v.m. de veiligheid?
Hoe gaan we de activiteiten organiseren?

Hoe is het besluit van de fusie genomen?

Vijf jaar geleden heeft het bestuur Blick op Onderwijs ( toen nog OPOCK) aangegeven dat er onderzocht moest worden of een fusie tussen de Fontein en de Paperclip op termijn wenselijk zou zijn. Er is toen een gezamenlijke directeur aangesteld (Ali Bogdanovic). Zij moest er voor zorgen dat de kloof tussen beide scholen niet vergroot maar verkleind zou worden. Het besluit over de fusie was toen nog niet genomen.

Er zijn gesprekken geweest met de gemeente over een nieuw gebouw, zelfs mogelijk samen met de Wegwijzer. Drie scholen in een multifunctioneel gebouw, dat zou mooi zijn.

Helaas bleek voor de zomer van 2015 dat dit niet meer aan de orde was.

Met de komst van de nieuwe directeur in mei 2015 (Juliëtte van der Lugt) werd er een onderzoek door haar uitgezet naar de haalbaarheid en de urgentie van de fusie. Immers, samen in een nieuw gebouw, dan is het overduidelijk dat fuseren ook logisch is. Maar is dat bij het behouden van 2 gebouwen nog steeds het geval? De scholen zijn namelijk momenteel stabiel en financieel gezond. Het wordt echter steeds moeilijker om dat zo te houden.

Uit het onderzoek is gebleken dat doorgaan in de huidige situatie te veel risico’s met zich mee zal brengen: qua leerlingaantal en groepssamenstelling (combinatiegroepen en/of grote(re) klassen). Het goed inzetten van het personeel wordt dan ook steeds moeilijker. De toekomstige financiële situatie vraagt om een goede visie, om zo de school krachtiger neer te kunnen zetten.

De directie heeft daarom geconstateerd, dat fuseren inderdaad beter is dan doorgaan op de huidige weg. Het bundelen van kracht is een goede basis voor de talentontwikkeling die we verder willen gaan vormgeven.

De directie heeft dit ingebracht bij de Medezeggenschapsraad. Daar is uitgebreid gesproken over de urgentie, de kansen, mogelijkheden en de risico’s.

Na diverse gesprekken hierover heeft de MR ingestemd met het fusietraject (december 2015). Dat betekent dat er groen licht is gegeven aan het proces. Diverse andere zaken die voortvloeien uit de fusie worden straks als voorstellen ter instemming of advies in de Medezeggenschapsraad besproken.

De Medezeggenschapsraden van beide scholen hebben daaropvolgend een Themaraad opgericht (december 2015), om in gezamenlijkheid besluiten te nemen in het belang van de hele nieuwe school. Hierdoor kan er geen kloof ontstaan tussen de afzonderlijke scholen, terwijl de belangen van beide scholen wel vertegenwoordigd blijven. In de Themaraad worden ouders vertegenwoordigd door:

Jos Heukers (voorzitter, vader van Suzanne en Ruben, Fontein), Terence Franssen (voorzitter, vader van Viggo, Paperclip), Danny van Eck (vader van Hidde en Wouter, secretaris), Laila Deelen (moeder van Sofie en Milan, Fontein), Wilbert Slingerland (vader van Jorrit en Florine, Paperclip) en de leerkrachten: Nadia Lodam (gr 7 Fontein), Loes Visser (gr 8 Fontein), Emmy Schutte (gr 4 Fontein), Irene Both (secretaris, gr 3 Paperclip), Els Berk (gr 7 Paperclip).

Intussen heeft ook de Raad van Toezicht van Blick op Onderwijs ingestemd en heeft B&W Krimpen aan den IJssel een positief advies gegeven en dit ingebracht in de raadsvergadering. Daar valt binnenkort een laatste akkoord op te verwachten. Zij toetsen onder andere of er voldoende Openbaar Onderwijs in Krimpen aan den IJssel beschikbaar blijft.

Waarom een fusie? Wat zijn de voordelen en mogelijkheden?

OBS de Paperclip is een school met een leerlingaantal van 160. Op de Paperclip zijn 6 groepen, waarvan diverse groepen in combinatie met een andere groep: 4/5 en 5/6 en 7/8.

OBS de Fontein heeft 260 leerlingen. Er zijn 9 groepen, alleen de groepen 1/2 zijn gecombineerd samengesteld. Er zijn 2 kleine groepen 7. Groep is 8 is gehuisvest in het gebouw van de Paperclip.

We hebben mooie plannen met de scholen. We zijn op zoek naar het scheppen van ruimte voor talentontwikkeling. We denken hierbij aan een concept waarin we een aanbod voor kinderen verzorgen, gebaseerd op 4 richtingen: Kunst en cultuur, Sport en bewegen, Techniek en Wetenschap en Taal en Poëzie. Dit aanbod willen we aanbieden aan alle jongere kinderen en verdiepen in de bovenbouwleeftijd.

Kunst en Cultuur is een profiel wat beide scholen kenmerkt. Denk maar eens aan de kunstprojecten die we altijd groots uitzetten op de beide scholen.

Sport en Bewegen is terug te zien in de deelname aan toernooien. Beide scholen hebben hier een positief imago opgebouwd. We willen kinderen een ruimer aanbod bieden waarbij zij kennismaken met diverse sporten. We willen aanpassingen doen aan de pleinen om dit mogelijk te maken.

Techniek en Wetenschap is een richting die de overheid sterk stimuleert. Op beide scholen hebben we 4 tot 6 maal in het jaar een techniekmiddag waarbij kinderen in groepsdoorbroken activiteiten kennismaken met Techniek. Ook nemen we dit jaar deel aan de Grote Rekendag in april, waarbij de hele dag in het teken staat van Rekenen en Wiskunde.

Taal en Poëzie doet beroep op een ander deel van de hersenen van kinderen. Kinderen kunnen straks hun taalgevoelige creativiteit verder ontwikkelen en verdiepen.

Noodzaak

Voor de Paperclip is de fusie noodzakelijk omdat de overheid vaststelt dat scholen minstens 193 leerlingen moeten hebben. Omdat we onderdeel zijn van een bestuur kunnen we dat een aantal jaren opvangen.

Er zijn onbenutte lokalen en dat betekent een slechte uitstraling van het gebouw. Kijken naar een efficiëntere indeling van het gebouw is dus noodzakelijk.

Voor de Fontein is de noodzaak dat er in de wijk Boveneind minder kinderen geboren worden en daardoor de instroom afneemt. Het gevolg is dat er mogelijk combinatieklassen gemaakt moeten worden.

Op dit moment hebben we structureel met een huisvestingsprobleem te maken. De groepen 8 zijn al jaren gehuisvest in de Paperclip en er is weinig ruimte voor extra activiteiten.

De Fontein behoort bij hetzelfde openbare bestuur als de Paperclip en daardoor zijn we als geheel verbonden met elkaar. Wanneer de Paperclip niet levensvatbaar blijkt te zijn en de kinderen op den duur noodzakelijkerwijs bij de Fontein in moeten stromen, dan ontstaat er een huisvestingsprobleem bij de Fontein. We zullen dan gezamenlijk 2 gebouwen moeten gaan gebruiken. Deze toekomst van samengaan en gebruik maken van elkaars gebouwen is dus onvermijdelijk.

Om dit (noodscenario) te voorkomen willen we uit kracht optimaal gebruik gaan maken van de beide gebouwen. Met de gemeente is afgesproken dat er financiën beschikbaar zijn om te renoveren. Hierdoor kunnen de gebouwen aangepast worden aan de gewenste situatie.

Voordelen

Meer kinderen in de school per leerjaar maakt dat we beter de groepen kunnen samenstellen. Combinatiegroepen, slechts gevormd uit noodzaak, zijn dan niet meer nodig. Hopelijk kunnen ook 35+ klassen hierdoor voorkomen worden.

Door een grotere samenstelling van de beide teams kan expertise beter

gedeeld worden. Onderwijsinhoudelijk worden we nog sterker door uitwisseling van kennis en samenwerking. Personeel wordt ingezet op hun kracht en met hun expertise. Hierdoor is er ruimere keuze om leerkrachten in groepen te plaatsen waar zij het beste tot hun recht komen en de groep het beste aanbod kunnen bieden.

Door de renovatie worden de gebouwen opnieuw bekeken en ingedeeld, waardoor ruimtes efficiënter benut worden. Hierdoor wordt leegstand (Paperclip) teruggedrongen, wat een achteruitgang van het gebouw tegengaat. Er kunnen voorzieningen worden getroffen die het onderwijs ondersteunen, bijvoorbeeld computervoorzieningen, Bibliotheek op School, mediatheek bovenbouw en speelvoorzieningen onderbouw.

Het leerkrachtenteam heeft eveneens inmiddels behoefte aan sparren en overleggen op grotere schaal. Grotere teams geven ook meer mogelijkheden voor inhoudelijk overleg en het versterken van de onderwijsinhoud/kwaliteit.

De samenwerking met de peuterspeelzaal en na schoolse opvang wordt geïntensiveerd. Er is een doorgaande lijn in de thema’s en we hebben momenteel al veel overleg. Er zal in overleg een gezamenlijk pedagogisch klimaat worden gecreëerd.

Om onze wensen en dromen waar te kunnen maken is het belangrijk dat we een stabiele en gezonde school zijn. Dat is nu op dit moment of in de nabije toekomst helaas niet haalbaar, als we op deze voet verder gaan.

Waarom komt er niet 1 nieuw gebouw? En hoe worden de bestaande gebouwen straks ingedeeld?

Er wordt door de gemeente geen geld beschikbaar gesteld voor nieuwbouw.

In overleg met het bestuur en de gemeente hebben we besloten om de gebouwen te renoveren. We zijn met de gemeente in gesprek over de beschikbare gelden. De huisvestingsnotitie komt in februari in de gemeenteraad en in maart zijn er gesprekken over de renovatie. Ook hebben de beide scholen geld gereserveerd voor renovatie.

Samen met ontwerpbureau Plusontwerp (www.plusontwerp.nl) wordt een plan gemaakt voor de beide gebouwen. Zo kunnen we aanpassingen doen die passen bij onze onderwijsvisie en ons concept.

Met renovatie worden de beide gebouwen zo gemaakt dat ze minstens 20 jaar voldoen.

Die renovatie zal lopende het volgend schooljaar starten en zoveel mogelijk in de vakanties plaatsvinden.

We starten het schooljaar in elk geval met nieuw meubilair. Dat zal weer een heel frisse uitstraling geven.

Niet alle groepen passen in één gebouw. Daarom is er voor gekozen dit te splitsen in een onderbouw- en een bovenbouwlocatie. De peuters en de groepen 1 tot en met 4 komen bij elkaar in het gebouw van de Paperclip en de groepen 5 tot en met 8 in het gebouw van de Fontein. Daardoor kunnen de leerkrachten beter samenwerken, kunnen de groepen stabieler gevormd worden en kunnen combinatiegroepen zoveel mogelijk voorkomen worden.

Hoe worden ouders betrokken?

Sommige ouders hadden graag in de beslissingsfase betrokken willen worden. Echter, zoals dat gaat in dergelijke trajecten: de koers wordt uitgezet door de directie, in opdracht van een bestuur. De medezeggenschapsraad toetst of het kindbelang, het schoolbelang en het leerkrachtbelang wel gewaarborgd is en blijft.

We zijn na het bericht in december 2015 begonnen met 6 informatiebijeenkomsten in januari 2016. We wilden zoveel mogelijk mensen bereiken met de juiste informatie over het WAAROM van de fusie. Deze meest gestelde vragenlijst is daar een samenvatting van. We hebben daar een grote betrokkenheid ervaren. In totaal hebben 120 mensen zich ingeschreven voor deze informatiebijeenkomsten.

Het meedenken zit vooral in de fase die nu volgt. Dus HOE we de gevolgen gaan vormgeven. Op donderdag 3 maart 2016 is er een brainstormavond waarin we uw ideeën graag willen horen: wat zijn voor u de kenmerken van een veilige route, wat vindt u belangrijk in de samenstelling van de groepen, hoe voelt iedereen zich welkom, wat voor aanpassingen moeten er komen in het rooster?

Mede aan de hand van de input van die avond worden door de school de besluiten gevormd en bijgesteld. Deze besluiten worden getoetst door de MR/Themaraad. Soms kan er nog een raadpleging bij ouders plaatsvinden.

Het tijdpad van de besluiten over WAT er organisatorisch gaat gebeuren en de communicatie daaromtrent wordt na de voorjaarsvakantie 2016 met u gedeeld. U kunt dan zien welke informatie wanneer naar u toekomt. Dat tijdpad wordt dan ook toegevoegd aan dit document.

Hoe worden leerlingen betrokken?

Tot aan de meivakantie spreken we hier nog niet intensief over met de kinderen. Slechts wanneer de kinderen daar zelf over beginnen, inventariseren we wat kinderen bezig houdt, zodat we daar straks goed antwoord op kunnen geven. In principe geven we uw kind dezelfde informatie als die we ook aan u geven.

Vanaf de meivakantie gaan we de kinderen voorbereiden op de nieuwe school. Dan gaan we dat actief met uw kind communiceren door middel van leuke activiteiten, groepsgesprekken en thema’s. Het voorbereiden met de kinderen zal ook een item zijn op de brainstormavond van 3 maart.

Het komende half jaar wordt er een leerlingenraad opgezet. Deze start officieel in het nieuwe schooljaar. De leerlingenraad bespreekt zaken in de klas en daarna met de directie. Zo kunnen zij dingen aankaarten die zij ontwikkeld willen zien of waar zij in de nieuwe situatie opmerkingen over hebben.

Hoe zien de groepen er volgend jaar uit?

Er zijn twee uitgangspunten:

  1. enkele groepen waar mogelijk
  2. het niet onnodig mixen van leerlingen.

De groepsgrootte is niet altijd te beïnvloeden. De overheid financiert ongeveer 1 leerkracht op 28 leerlingen. Bij nieuwe aanmeldingen (zij-instroom) geldt: boven de 30 leerlingen wordt goed onderzocht welke invloed dit heeft op de groep. De zorg voor de kinderen in die groep mag uiteraard niet in gevaar komen.

Combinatiegroepen zijn niet per definitie verkeerd. Mochten deze in de toekomst nodig zijn, dan is het prettig dat daarnaast ook een enkele groep is. We kunnen dan bewust de kinderen indelen, en bekijken wie dit aankunnen. Kortom: enkele (homogene) groepen indien mogelijk, combinatiegroepen (heterogeen) zorgvuldig indelen.

Soms kun je ook combinatiegroepen vormen omdat dat je visie is. Zo hebben wij vol overtuiging gekozen voor combinatiegroepen 1/2. Dat blijft ook volgend jaar zo.

Er zullen niet onnodig groepen gemixt worden. Zijn er op de beide locaties bijvoorbeeld 2 stabiele klassen met een vergelijkbaar leerlingaantal dan is er geen noodzaak deze te mixen.

Er zijn een aantal groepen waar samenvoegen en herindelen onvermijdelijk is. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de aantallen in die groep. Wij voorzien wijzigingen in de samenstelling van de huidige groepen 4, 6 en 7. De groepsindeling hangt af van een aantal zaken: vriendjes en vriendinnetjes, de onderwijsbehoeften van uw kind, de verhouding jongens/meisjes en de verhouding zorgleerlingen. Daar heeft u als ouders met uw kind enige invloed op, voordat de school daarover beslist. Wanneer u een kind heeft met een bijzondere aanpak of met extra behoeften, dan hebben we daar een gesprek over. Op 3 maart gaan we in gesprek over welke factoren dan allemaal meespelen. De definitieve groepssamenstelling/groepsindeling is rond de meivakantie te verwachten.

De leerkrachten worden ingezet op de plek waar ze het krachtigst zijn. De kans is groot dat u met bekende gezichten te maken krijgt. Een mix van leerkrachten van beide scholen zou natuurlijk het fijnste zijn.

De Intern Begeleiders van beide scholen worden straks ook verantwoordelijk voor de zorg op beide scholen. Zij hebben een overview op de extra zorg voor kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften. Dit wordt in alle gevallen gecontinueerd.

Aan het eind van het schooljaar vinden de groepsoverdrachten plaats. Deze worden uitvoerig met huidige leerkrachten en toekomstige leerkrachten voorbereid.

Aangezien de beide Intern Begeleiders nu al regelmatig samenwerken, bewaken zij op deze manier de afgesproken voortgang.

Komt er straks een nieuwe naam?

Er komt inderdaad een nieuwe naam.
Bureau Sprekend (www.sprekend.com) dat ons begeleidt in PR en communicatie, gaat dit traject begeleiden. In februari 2016 is hierover een sessie met het team, waarin we verwoorden waar we voor staan, wat belangrijk is en wat herkenbaar is voor onze school. Begin maart is er een vergelijkbare sessie met een tiental ouders. We hebben hiervoor de panelgroep Communicatie gevraagd, die eerder dit jaar is samengesteld. In deze panelgroep zitten van elke locatie 5 à 6 ouders.

Op de Paperclip zijn dat: Jeanine Bekkers (Nastassja 7), Jeanine Nederveen (Tim 5 en Nieck 8), Ies Biemond (Evie en Jaap 1/2), Jessica Gerlach (Chelsy 6), Elles de Waard (Bodi 5) en Rosa Houweling (Pepijn 5 en Thijs 7).

Vanuit de Fontein nemen deel: Esther Dekhuizen (Ceder 6), Lisette de Jager (Chantal 7, Fabienne 3 en Quinten 1/2), Danielle van Eck (Hidde 3 en Wouter 8), Laila Deelen (Milan 1/2 en Sophie 3), Didi Klingens (Morris 6)

Vervolgens zal het bureau een aantal voorstellen doen, waarbij de kinderen uiteraard ook betrokken worden.

In het nieuwe schooljaar zal er dan ook een nieuwe website zijn.

Komt er een aangepast rooster?

Halen brengen

Uiteraard gaan we aanpassingen doen in de starttijd. Het moet voor u mogelijk zijn om aandacht te geven aan uw kind bij het halen en brengen. Dat betekent dat er verschillende begin- en eindtijden zullen zijn. Hoeveel tijd daar dan tussen moet zitten horen we graag van u op donderdag 3 maart. Daarna komen we met een nieuwe starttijd. Dit is in mei te verwachten.

Tussen de middag

Er worden momenteel verschillende opties uitgewerkt, zowel met als zonder overblijven.

De keus die straks gemaakt wordt, houdt rekening met leerkracht-, kind- en ouderbelang. Kortom, een hele mooie uitdaging om tot iets goeds te komen. Op 3 maart hebben we daar veel input van u voor nodig. Daarna komt er een voorstel. Bij roosterwijzigingen heeft de Themaraad(MR) instemmingbevoegdheid.

Hoe gaat dat met de Voor- en Naschoolse opvang?

Hoe gaat dat met de peuters?

De naschoolse opvang en de peutergroepen vallen onder eindverantwoordelijkheid van Via Futura (recentelijk gefuseerd met Kinderdam). Landelijk is er een ontwikkeling gaande waarbij de samenwerking tussen school, opvang en peuterspeelzaal geoptimaliseerd wordt. Een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de kinderen is daarbij van belang. Veelal ontstaan er rondom de scholen Kindcentra: dat zijn scholen met een doorgaande lijn met de samenwerkingspartners. Ook wij hebben de wens dit te optimaliseren. We investeren momenteel veel in samenwerken en afstemming. Op dit moment zijn er gesprekken met Via Futura/Kinderdam over de invulling van deze samenwerking en de hoeveelheid lokalen dat moet worden gereserveerd.

De peutergroepen zullen in hetzelfde gebouw komen als de onderbouwgroepen. Dit is een logische stap omdat de samenwerking tussen peuters en kleuters intensief is en komende jaren alleen maar meer zal worden geïntensiveerd.

Voor ouders die straks te maken hebben met de naschoolse opvang zal er straks apart informatie gegeven worden, in overleg met Via Futura/Kinderdam.

Het voorschoolse aanbod blijft vooralsnog hetzelfde als u van ons gewend bent. Deze opvang zal wel verhuizen naar de onderbouwlocatie, zodat kleine kinderen minimaal verplaatst hoeven te worden. Voor de oudere kinderen wordt uiteraard begeleid vervoer geregeld.

Hoe moet dat als ik mijn 3 jarige ga inschrijven?

Wordt uw kind voor de zomer nog 4 dan gaan we hem/haar inschrijven op de Paperclip (wanneer er geen oudere broertjes of zusjes op de Fontein zijn). Volgend jaar zal uw kind daar immers ook zijn, dus dan is hij/zij al aan het gebouw gewend. Zijn er al oudere kinderen op de Fontein, dan is er een keuze: óf starten op de Paperclip óf eerst nog starten op de Fontein. Dat kan bij de directie worden aangegeven.

Met ouders die nu voor het eerst geïnteresseerd zijn in onze school maken we een afspraak op de Paperclip. Uiteraard kunnen deze ouders ook het gebouw van de Fontein bekijken.

Zodra een kind bij ons in het administratiesysteem staat, krijgen ouders ook al onze mailing over de fusie en de nieuwsbrieven. Nieuwe ouders zijn uiteraard ook van harte welkom om dan aan te sluiten bij geplande bijeenkomsten en festiviteiten.

Mag ik eens in de andere school gaan kijken?

In de maand maart en april zijn beide scholen op woensdag na afloop van de lessen (van half 12 tot half 1) toegankelijk voor ouders en kinderen van de andere locatie. U kunt dan vrijblijvend rondkijken. In mei en juni is dat op vrijdagmiddag van 3 tot 4 uur.

Worden er nog aanpassingen rondom de scholen gedaan door de gemeente, i.v.m. de veiligheid?

De twee gebouwen liggen 800 meter uit elkaar.
De gemeente is bereid te praten over een zebrapad op de Vijverlaan mits we klaar-overs leveren aan het begin en einde van de schooldag. Daarover gaan we in gesprek.

Toevalligerwijs gaat het hele gebied rondom de Fontein op de schop door rioleringswerkzaamheden. In maart 2016 is er een bespreking tussen school en gemeente om te kijken welke voorzieningen er nodig zijn om ook aan de veiligheid van een schoolzone te voldoen. We hebben al gezien dat er aan veel wensen tegemoet gekomen gaat worden, zoals fietsstroken, versmalling in de weg en rode markering op het kruispunt.
Ook op 3 maart is dit een onderwerp. Wellicht heeft u nog goede ideeën om dit nog beter te laten te verlopen?

Hoe gaan we de activiteiten organiseren?

Sommige activiteiten zullen georganiseerd worden om de saamhorigheid tussen beide locaties te vergroten en dus het gevoel van 1 school zijn te versterken.
Andere activiteiten lenen zich er juist voor om meer toe te spitsen op de leeftijdsgroep van die betreffende locatie. Het is belangrijk dat de Ouderverenigingen 1 geheel vormen en zich juist niet opsplitsen in Onder- en Bovenbouw. Zo kunnen we ons bij elke activiteit afvragen of het juist samen moet (saamhorigheid) of apart (verdieping).

Voor activiteiten waar een visie achter zit (oudere kinderen ondersteunen jongere kinderen waarbij beiden tot leren komen) zal een oplossing gevonden moeten worden. Een voorbeeld hiervan is tutor/maatjeslezen. Welke aanpassingen zijn mogelijk om hetzelfde doel te bereiken?